Riyadi's Blog

Menggagas Wacana Guru Blogger

Tembang Dolanan

Tembang Dolanan yaitu ciptaan lagu dalam Bahasa Jawa yang relatif baru, tanpa terikat pathokan jumlah baris maupun persajakan, tetapi dapat dilagukan seiring irama gamelan.

Jenis tembang ini ada yang khas klasik sesuai dengan pathet gendhing gamelan atau irama langgam, dan dalam perkembangannya ada pula yang modern dan fleksibel dengan alat musik campuran sebagaimana campursari.

Beberapa judul tembang dolanan yang saya ketahui antara lain :

1. Yang klasik : Buta – Buta Galak, Cublak – Cublak Suweng, Sluku – Sluku Bathok, Ilir – Ilir, Jamuran, Te – Kate Dipanah, Kupu-Kupu, Gula – Ganthi, Pendhisil.

2. Yang moderen : Prau Layar, Glopa – Glape, Montor – Montor Cilik, Lesung Jumengglung, Warung Pojok, Sapu Tangan, Ngundha Layangan, Mikat manuk.

27 Desember 2009 Posted by | Presentasi | | Komentar Dinonaktifkan pada Tembang Dolanan

Macapat

Salah satu tembang Jawa yang sangat patuh pada norma sukukata dan persajakan adalah macapat. Demikian ia berada di antara tembang Gedhe dan tembang Tengahan. Ada 11 macam tembang macapat ini antara lain Kinanthi, Durma, Gambuh, Megatruh, Sinom, Pangkur, Asmaradana, Pocung, Maskumambang, Mijil, dan Dhandhanggula. Akronimku KIDURGA MESIN PANAS PO MASMIDHA ini cuma sekedar gelagat. Tulisan berikut ini adalah kutipan contoh-contoh tembang macapat dari 11 macam tersebut. Sebagian saya kutip dari Piwulang Paramasastra lan Kasusastran Jawi dening Sutjipto Adi dkk. Bagian yang lain saya ketik seingat saya entah dari mana sumbernya.

1. KINANTHI
Anoman malumpat sampun
prapteng witing nagasari
mulat mangandhap katingal
wanodya yu kuru aking
gelung lukas wor lan kisma
ingkang iga iga kaeksi

2. DURMA
Ridhu mawur, mangawur awur wurahan
tengaraning ajurit
gong maguru gangsa
teteg kaya butula
wur pandresing turanggesti
rekatag ingkang
dwaja lelayu sabit
(Serat Wedhatama : KGPAA Mangkunagara IV)

3. GAMBUH
Sekar gambuh ping catur
kang cinatur polah kang kalantur
tanpa tutur katula tula katali
kadalu warsa katutuh
kepatuh pan dadi awon

4. MEGATRUH
Sigra milir kang gethek sinangga bajul
kawan dasa kang njageni
ing ngarsa miwahing pungkur
tinapi ing kanan kering
kang gethek lampahnya alon

5. SINOM
Nuladha laku utama
tumrape wong tanah jawi
wong agung angeksi ganda
Panembahan Senopati
kepati amarsudi
sudaning hawa lan napsu
pinesu tapa brata
tanapi ing siyang ratri
amemangun karyenak tyasing sasama
(Serat Wedhatama : KGPAA Mangkunagara IV)

6. PANGKUR
Uripe sepisan rusak
nora mulur nalare pating saluwir
kadi ta guwa kang sirung
sinerang ingk maruta
gumarenggeng anggereng anggung gumrunggung
pindha padane si mudha
prandene paksa kumaki

7. ASMARADANA
Kasmaran murwani tulis
caritaning babat Jawa
nguni duk panjenengane
sang Aprabu Brawijaya
ping gangsal Majalengka
narendra Binathara gung
amengkurat tanah Jawa

8. POCUNG
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
lekase lawan kas
tegese kas nyantosani
setya budya pangekese dur angkara

9. MASKUMAMBANG
Dhuh anakmas sira wajib angurmati
marang yayah rena
aja pisan kumawani
anyenyamah gawe susah

10. MIJIL
Ngrasuk busana sang raja putri
denirasa lolos
nuli nedhak angandut patreme
tininggalan parekan myang cethi
wus samya aguling
lajeng lampahipun
(Srikandhi Ajar Manah : R.Ng. Sindusastra)

11. DHANDHANGGULA
(I)
Jago kluruk rame kapiyarsi
lawa kalong luru pandhelikan
jrih kawanan ing semune
bang wetan sulakipun
mratandhani yen bangun enjing
rembulan wus gumlewang
neng kulone gunung
ing padesan wiwit obah
lanang wadon pan samya anambut kardi
netepi kuwajiban

(II)
Yogyanira kang para prajurit
lamun bisa sami anuladha
kadya nguni caritane
andelira sang prabu
Sasrabahu ing Maespati
aran Patih Suwanda
lelabuhanipun
kang ginelung tri prakara
guna kaya purun kang den antepi
nuhoni trah utama

(III)
Dhedhep tidhem prabawaning ratri
sasadara wus manjing kawuryan
pan kuciwa memanise
…………………
(wadoh lupa kieh … terus apa ya. kapan-kapan disambung lagi ah)

27 Desember 2009 Posted by | Presentasi | | Komentar Dinonaktifkan pada Macapat

Pelajaran SD ku dhek mbiyen

JOKO TINGKIR

bayane mangap – mangap
nyander arep nyaplok
nyaplok sopo?
nyaplok Joko Tingkir
Joko Tingkir yo Mas Kare
bet ….
(krusek-krusek membuka halaman berikutnya terus …)
candhake … kaca pitulikur …
STOP!
terus Pak Guru ne- nyelethuk nggon kuwi ora usah diwaca ….
———————————————————–
AKU TERUS MLAYU BALI LUNGGUH KURSI maneh …
……….. lha ora usah diwoco kok…
Gurune saya judheg ….
We lha siki malah aku dadi guru ….
lha muridku … ra takkon maca maju ndak marai judheg.
=========================================
muridku siki malah luwih seneng ngrungokke dongeng ketimbang kon maca dongeng nang ngarep kelas …..

Sedih nie yeee

Gurune judheg

kategori model pembelajaran? konyol buanget ah

14 November 2009 Posted by | Presentasi | | 2 Komentar